Jle czasu zostało do…?

Z życia szkoły – ZPE-T BobrowoOgłoszenia

Powiat Drawski
Czaplinek
Złocieniec
Drawsko Pomorskie

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie ZPE-T Bobrowo

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie ( ZPE-T Bobrowo ) jest największą jednostką oświatową w powiecie drawskim.  Otacza opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami i sprzężeniami.

ZPE-T Bobrowo ma swoje placówki w Bobrowie, Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Złocieńcu oraz Kaliszu Pomorskim.

Podopieczni ZPE-T w Bobrowie to nie tylko mieszkańcy powiatu drawskiego, ale i takich odległych miast, jak Stargard, Białogard czy Koszalin.

Klasy lekcyjne oraz sale i gabinety do terapii (psychologicznej, logopedycznej, SI, Sali Doświadczania Świata, EEG Biofeedback, rehabilitacji  i innych) są kompleksowo i nowocześnie wyposażone. Pozyskujemy dodatkowe fundusze na rozwój Placówki przystępując do różnorakich projektów, zarówno unijnych, jak i krajowych.

Przedszkole ZPE-T Bobrowo

Przedszkole w ZPE-T w Bobrowie działa w dwóch lokalizacjach: w Drawsku Pomorskim i w Czaplinku.  Przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego na etap przedszkolny. W obu punktach,obok typowych grup przedszkolnych,funkcjonują specjalistyczne oddziały dla dzieci z autyzmem, gdzie metodą terapii jest stosowana analiza zachowania wykorzystująca podstawowe zasady uczenia. W naszych grupach  uczy się bawiąc od 3 do 6 dzieci, nad którymi pieczę sprawują nauczyciele, terapeuci i kadra wspomagająca. 

Przedszkole prowadzi wszechstronną pracę terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, dba o indywidualny rozwój przedszkolaka, a także  współpracuje z rodziną w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Przedszkolaki regularnie uczestniczą we wszystkich formach terapii, jakie oferuje ZPE-T w Bobrowie. Bardzo się staramy, aby czas spędzony w naszych oddziałach przedszkolnych był pełen serdeczności, ciekawych wrażeń oraz maksymalnego bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa ZPE-T Bobrowo

Szkoła podstawowa w Zespole Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie jest placówką oświatową, w której naukę pobierają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na profesjonalną pomoc  i opiekę mogą tutaj liczyć uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami i sprzężeniami.W swej strukturze ma filie w Drawsku Pomorskim i w Czaplinku. Uczniowie realizują obowiązek szkolny na I ( klasy I – III) i II etapie kształcenia (klasy IV – VIII). Klasy szkolne są małoliczne (ok. 10 osób), dzięki czemu nauka połączona z intensywną terapią osiąga widoczne efekty.

Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna ZPE-T Bobrowo

Branżowa szkoła przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy.  Tutaj uczniowie uczą się obok przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne, prowadzone pod okiem specjalistów pozwalają na zdobycie kwalifikacji i  przygotowania do pracy. Uczą się wybranego zawodu, poznając warunki pracy w danym miejscu, niezbędne narzędzia i urządzenia oraz przepisy bhp, które wykorzystają w przyszłej pracy. W czasie „Turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I, II i III stopnia” przygotowują się do pracy w wybranym przez siebie zawodzie.

ZPE-T w Bobrowie w ofercie Szkoły Branżowej I stopnia ma  m.in. takie zawody jak kucharz, mechanik pojazdów samochodowych czy też pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Po zakończeniu 3-letniej nauki w branżowej szkole I stopnia  uczniowie uzyskują wykształcenie zasadnicze branżowe.

Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ZPE-T Bobrowo

Liceum Ogólnokształcące to szkoła dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pragnących uczyć się w komfortowych warunkach. Kadrę pedagogiczną stanowią  nauczyciele przedmiotów, jak i wykwalifikowani specjaliści, którzy każdego dnia pozostają w pełnej dyspozycji, aby uczyć, wspierać, dbać i pomagać naszym uczniom.

Dzięki ich działaniom przygotowania do egzaminu maturalnego odbywają się w atmosferze wsparcia, współpracy, zrozumienia oraz nabędzie umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (PDP) ZPE-T Bobrowo

Szkoła Przysposabiająca  do Pracy  kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 W trakcie zajęć uczniowie zostają wyposażeni w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na uzyskanie maksymalnej niezależności życiowej oraz (jeśli to możliwe) podjęcie aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej ( np. Zakłady Aktywności Zawodowej), warsztatach terapii zajęciowej,u pracodawców indywidualnych, bądź własnym gospodarstwie domowym. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie przez ucznia świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Oddział Rewalidacyjno- Wychowawczy (ORW) ZPE-T Bobrowo

W ZPE-T Bobrowo prowadzone zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia prowadzone w zespołach od dwóch do czterech uczestników, po cztery godzinny dziennie. Wychowankowie objęci codzienną rehabilitacją ruchową prowadzoną przez fizjoterapeutów. Uczestniczą w zajęciach z hydro-, zoo- czy też muzykoterapii. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym. W którym kończą trzy lata, do końca roku szkolnego, w którym kończą 25 lat.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 +”

ZPE-T w Bobrowie wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentom przystąpił do realizacji. Pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 +” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym. Także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej niezatrudnionym dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W naszej placówce beneficjenci Programu biorą udział w zajęciach z terapii środowiskowej. Reintegracji zawodowej, fizjoterapii  oraz ze wszystkich innych dostępnych zajęć. Otrzymują możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ZPE-T Bobrowo

W ZPE-T  Bobrowo organizowane zajęcia, w ramach WWRD, dzieciom posiadającym opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach zajęć dzieci pobudzane i stymulowane psychoruchowo i społecznie od chwili wykrycia. Pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

WWRD to także wspieranie i pomoc rodzicom. Dlatego, więc placówka prowadzi zajęcia nie tylko dla swoich podopiecznych ale również dla dzieci z powiatu, jak i sąsiedzkich powiatów.

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Powiatu Drawskiego ZPE-T Bobrowo

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Powiecie Drawskim.

Programrządowy „Za życiem”.

Program kierujemy do dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz do tych, które borykają się z trudnościami w rozwoju od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Celem programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia specjalistyczne ZPE-T Bobrowo

W ramach programu realizowane następujące zajęcia: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, fizjoterapia – rehabilitacja ruchowa. Logopedia, neurologopedia, dogoterapia, Biofeedback, zajęcia z tyflopedagogiem – rehabilitacja wzroku. Zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem specjalnym, zajęcia z rytmiki- muzykoterapia, integracja sensoryczna. Terapia behawioralna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, TUS – trening umiejętności społecznych, trening Tomatis. Hipoterapia.Zajęcia  specjalistyczne prowadzone są się w kilku miejscach, by oferta terapeutyczna mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców- Czaplinek: ul. Wałecka 57, Drawsko Pomorskie: ul. Seminaryjna 2, ul. Złocieniecka 25, Kalisz Pomorski: ul. Brzozowa 2.

Punkt konsultacyjny ZPE-T Bobrowo

ZPE-T Bobrowo  realizując zadania wynikające z ustawy „Za Życiem”. Zbiera oraz upowszechnia informacje o usługach. Swiadczących je specjalistach, prowadzi akcje informacyjne i przede wszystkim zapewnia konsultacje lekarskie. Dietetyka, logopedyczne czy neurologopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne w zależności od potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

W naszej ofercie punktu konsultacyjnego jest diagnoza ADOS – jest to profesjonalny, wielowymiarowy test umożliwiający zweryfikowanie, czy u dziecka występują objawy spektrum autyzmu oraz PEP-3-PL– narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju umiejętności dzieci, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku i Kaliszu Pomorskim

Już wkrótce…. Zakład Aktywności Zawodowej

Scroll to Top
Skip to content