Szkoła Przysposabiająca do Pracy (PDP)

Szkoła Przysposabiająca  do Pracy  kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 W trakcie zajęć uczniowie zostają wyposażeni w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na uzyskanie maksymalnej niezależności życiowej oraz (jeśli to możliwe) podjęcie aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej ( np. Zakłady Aktywności Zawodowej), warsztatach terapii zajęciowej,u pracodawców indywidualnych, bądź własnym gospodarstwie domowym. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie przez ucznia świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Scroll to Top
Skip to content