Stowarzyszenie AMALA

„AMALA”

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  „Amala” to organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  numerem 0000533586.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz propagowania zasady równości szans, niezależności i wzajemnego szacunku wśród społeczności lokalnej gminy oraz na rzecz jej zrównoważonego rozwoju , w szczególności:

 1. Działalność na rzecz integracji  i aktywizacji  społeczności lokalnej.
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności integracja osób
  z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym.
 3. Działalności edukacyjna, kulturalna  i oświatowa.
 4. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja rehabilitacji i wypoczynku dla członków i beneficjentów Stowarzyszenia.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego wypoczynku.
 6.  Promocja i organizacja wolontariatu.
 7. Wszelkie inne działania na rzecz społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 8. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie.
 9. Zapobieganie izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych, takich jak: konkursy, wystawy, spektakle, warsztaty twórcze, pokazy  i inne formy działalności edukacyjno-artystycznej, turnieje,
 2. poradnictwo, doradztwo, organizowanie szkoleń, konferencji, pokazów, działania informacyjno – edukacyjne i szkoleniowo – promocyjne,
 3. realizowanie środowiskowych programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, wyrównujących szanse edukacyjne, zawodowe, zapobiegających patologiom i przemocy,
 4. organizowanie różnych form wypoczynku i terapii osób upośledzonych,
 5. prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób upośledzonych umysłowo,
 6. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej

i organizacyjnej na rzecz beneficjentów Stowarzyszenia

 1. rozbudowę, przebudowę i wyposażanie bazy lokalowej Stowarzyszenia dla jego potrzeb oraz dla potrzeb beneficjentów,
 2. pozyskiwanie funduszy na cele statutowe,
 3. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami samorządowymi i rządowymi, przedsiębiorcami w kraju i za granicą,
 4. wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej  z osobami upośledzonymi umysłowo,
 5. zorganizowanie banku danych na temat upośledzenia umysłowego, form, a także metod wprowadzania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nim dotkniętych w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej,
 6. rozwijanie bazy lokalowej i zasobów materialnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie,
 7. współpracę z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi
  i ośrodkami terapeutycznymi.

Konto bankowe:

Bank Pekao I Oddział w Łobzie 

nr rachunku 57 1240 3871 1111 0010 7207 8827

Dane osób wchodzących w skład zarządu:

Bożena Matulewicz- Prezes

Krystian Ignacak- Sekretarz

Emilia Komorowska- Skarbnik

Dane osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej:

Urszula Nowak- Przewodniczący

Barbara Kostrubiec- Członek

Marian Grabiasz – Członek

KONTAKT:

Bobrowo 7
78-520 Złocieniec

NIP 2530336275

Regon: 360806081

KRS: 000053

Scroll to Top
Skip to content